Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Ten aanzien van groepswandelingen zijn van toepassing de Algemene voorwaarden Groepswandelingen.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Wandelcoach Friesland richt zich op het wandelend coachen van ondernemers en consumenten in de Friese natuur. Wandelcoach Friesland is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 01080027.

Artikel 3 | Definities

 • Opdrachtnemer is in deze Wandelcoach Friesland, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.
 • Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Wandelcoach Friesland. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk of per e-mail bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.
 • Consument: de natuurlijke persoon die (nog) niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 • Overeenkomst Op Afstand: de overeenkomst die tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van deze overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder begrepen doch niet beperkt de overeenkomst die wordt gesloten via (de webwinkel op onder andere) de website www.wandelcoachfriesland.nl.
 • Dienst is één van de volgende activiteiten, dan wel een combinatie hiervan:
  • coaching, wandelcoaching en andere vormen van coaching;
  • individuele onthaastwandelingen, natuurfotowandelingen en andere soorten wandelingen;
  • alle andere wandelingen, excursies, dagtochten, workshops, trainingen en arrangementen;
  • één- en meerdaagse coachprogramma's, zoals VIP-dagen, meerdaagse coachtrajecten en (jaar)programma's.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW-gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 4. Opdrachtnemer conformeert zich aan de ethische gedragscode.

Artikel 5 | Herroepingsrecht

 1. De Consument kan de Overeenkomst Op Afstand met betrekking tot de aankoop van Diensten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in het vorige lid van dit artikel genoemde bedenktijd ten aanzien van Diensten gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst Op Afstand.
 3. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan opdrachtnemer.
 4. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 5. Opdrachtnemer heeft het navolgende uitgesloten van het herroepingsrecht:
  1. Diensten waarbij opdrachtnemer reeds is begonnen met de uitvoering hiervan;
  2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager.

Artikel 6 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd of bevestigd.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten en wijze van betaling (bij vooruitbetaling of achteraf).

Artikel 7 | Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient bij vooruitbetaling te geschieden door overmaking op IBAN-rekening NL36 INGB 0001 7971 70 t.n.v. Meindert van Dijk. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn verschuldigd.
 3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 8 | Duur en beëindiging

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 9 | Annulering

Artikel 9.1 | Annulering door opdrachtgever voor diensten met open inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de dienst. 

Artikel 9.2 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om diensten te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een klant te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 10 | Het verzetten van coachingsafspraken

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 11 | Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de diensten.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een dienst of dienstopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 14 | Geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechter, waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.